Logo Drents Landschap
Steun ons nu
het Drentse landschap

Het Drentse landschap

Het reservaat Boerenveensche Plassen bestaat uit een vrijwel vlak, heischraal heideterrein met veel venige laagten, vennetjes en veenputten. Het is een gebied met erg veel dynamiek. Zompnat en kurkdroog wisselen hier zowel in ruimte als in de tijd af. Het gebied is van groot belang voor vogels.

De Boerenveensche Plassen liggen ten noorden van Hoogeveen, ten westen van de spoorlijn. De Boerenveensche plassen zijn te doorkruisen via de Kerkweg, ook wel aangeduid als Dooddijk. Deze verhoogd aangelegde weg door het gebied werd vroeger gebruikt door de bevolking van Stuifzand, om kerk en kerkhof te Pesse te kunnen bezoeken. Door dit natte gebied lopen nauwelijks paden, waardoor de wandelmogelijkheden beperkt zijn. Honden zijn hier niet toegestaan.

 

Vernatting

Van oorsprong maakten de Boerenveensche Plassen deel uit van het uitge­strekte Pesser­veld. Toen de heide ten oosten van het nabijge­legen Spaarbank­bos werd ontgonnen, werd verdere ontwatering noodzakelijk. Het gebied kon weer kletsnat worden nadat de sloot langs de Dooddijk vervangen werd door een pijplei­ding. Hier­door werd het mogelijk om het achterliggende boeren­land te ontwate­ren, zonder dat de plassen van het natuur­gebied verder verdroog­den. Sinds 1983 wordt het gebied be­graasd door schapen en runderen. In de loop van de tijd zijn ver­schillende delen geplagd en ge­maaid. Enkele voormali­ge landbouw­gron­den worden mee verschraald en beginnen één geheel te vormen met de rest van het natuur­gebied.

 

 

Vogelrijkdom

De heide rond de Boerenveensche Plassen is bijzon­der soortenrijk. Deze plantenrijkdom is te danken aan de aanwezigheid van keileem in de bodem. Dankzij de afwisseling tussen nat en droog, de uitgestrektheid en de grote mate van rust kent het gebied een rijk vogelleven. Gedurende de trektijd zijn hier vaak Lepelaars, Rietganzen, Groenpootruiters en massa’s Grutto’s te zien. Wintertalingen en Dodaarzen zijn slechts enkele van de vele broedvogelsoor­ten. Bezoekers worden soms verrast met bijzondere soor­ten, zoals bijvoorbeeld Grote zilverreigers en Lepelaars. Sinds het gebied weer natter is geworden, is de vogelrijkdom spectacu­lair toege­nomen.